RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
· Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Dębowa 3: kod pocztowy: 40-102 : tel. 32 25 45 564
· Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Krystek-Jadwiżuk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-606 13 23
· Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
· Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą przedszkola; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
· Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
· Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
· W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
· Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
· Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW przedszkola określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.


Klauzula informacyjna Rodzice

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 23, 40-102 Katowice, ul. Dębowa 3/NIP:6342289395, tel: 32 25 45 564
Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: Agata Krystek-Jadwiżuk, iod@jednostki.cuw.katowice.pl/ tel. 32-606-13-23
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku przedszkolnego lub realizacji prawa do pobytu dziecka w przedszkolu, podstawa prawna: ustawa Prawo Oświatowe, w celu weryfikacji prawa do odbioru dziecka w przedszkolu oraz w celu skontaktowania się w sprawach związanych z odbiorem dziecka .w okresie rekrutacji w celu przyjęcia dziecka do przedszkola, przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, skontaktowania się w sprawach związanych z dzieckiem.
Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit.c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Nasze Przedszkole do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest konieczne i wymagane przez prawo w celu realizacji obowiązku przedszkolnego. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało utrudnieniami w przekazywaniu informacji na temat Państwa Dziecka, odbiorem dziecka z przedszkola lub utrudnieniem.
Przedszkolowo.pl logo