Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022


 
W dniach od 12 marca godz.11.00 do 24 marca 2021r.godz.15.00
trwa rekrutacja podstawowa na nowy rok szkolny 2021/2022

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i
odbywa się poprzez stronę: https://katowice.formico.pl


Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola
logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do 
formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z ewentualnymi
załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.


Formularz można przekazać pracownikowi przedszkola
codziennie w dni robocze w godz. od 6:00 do 16:00,
przesłać listownie lub przesłać skan
podpisanego wniosku na adres:

mpnr23@wp.pl

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona
19 kwietnia 2021r. godz.12.00


 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2021/2022.

Jest to załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2021.

 

KRYTERIA NABORU:Zarządzeniem Nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021 r.
określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do
przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2021/2022

 

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019r.):- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.
 
Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe
organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu
kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w
II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:
 
1) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w
publicznym przedszkolu  – 64 pkt;

2) dziecko, które zostało poddane obowiązkowym
szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra
zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też
zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt

3) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało lub rozpocznie
edukacje przedszkolną w  przedszkolu, do którego prowadzona jest
rekrutacja wskazanego na pierwszym miejscu – 16 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilno-prawnej, studiują w systemie
studiów stacjonarnych, prowadzą działalność gospodarczą – 8 pkt;

5) dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców jest
podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego
zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w
urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt

6) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 2 pkt;

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w:1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka
wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 - oświadczenie o
realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie
do wglądu książeczki szczepień;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica o
rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji
wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w
placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do
przedszkola na pierwszym miejscu;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie
rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie

6) dla kryterium określonego w pkt. 6 – zaświadczenie wydane
przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
 


Dyrektor Przedszkola
Maria Apelt

Komunikat 2021-03-09, 14:33 | autor: Anna Marciniak
Przedszkolowo.pl logo