PRCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 23 W KATOWICACH

Procedura 1- Bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu


1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia tj. 6.00 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przekazują nauczycielowi
6. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
7. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.
8. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
9. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
10. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania
z tego sprzętu.
11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie
i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.

12. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
16. Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się parami, a dzieci młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim (zalecane
na początku roku szkolnego).
17. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.
18. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.
19. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają
z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych
w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
20. Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.
21. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga
od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie
u nauczycielki mającej je pod opieką.
22. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie. Nie odbieranie dziecka przez jednego
z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym; upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka
do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane i zmienione.
23. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.
24. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko
w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.
25. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
26. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola tj. do godziny 17.00.
27. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
28. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi
się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka; w przypadku braku kontaktu z rodzicami – dyrektora. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.
29. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów, podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola.
30. Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu.
31. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka
w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
32. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
33. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
34. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy
35. obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.
36. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z podaniem numeru polisy.


1.1 Procedura postępowania na wypadek odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna pod wpływem alkoholu, narkotyków


1. Powiadamia dyrektora placówki
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 17 00, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają w domu, dyrektor może:
a) podjąć decyzję, że wychowawca, bądź inny pracownik przedszkola może odprowadzić dziecko do domu;
b) gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
to wychowawca rozpoznaje sytuację domową i rodzinną dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalistę ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.1.2 Procedura postępowania gdy dziecko odbierane jest z przedszkola przez osobę nieletnią


Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia dyrektora placówki.
2. Nie wydaje dziecka, jednocześnie zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, zobowiązując do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor może:
a) Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, zwrócić się do policji o pomoc, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
b) Podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu przez pracownika przedszkola, jeśli rodzice są w domu, dziecko zostaje pod ich opieką lub opieką osoby pełnoletniej wskazanej w Karcie Dziecka przez rodziców.
c) Zwrócić się o pomoc do policji w celu umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
4. Sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.
5. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu.
6. Jeśli powtarzają się przypadki odbierania dziecka z przedszkola, przez osoby niepełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia aktu notarialnego, w którym powierza opiekę nad swoim dzieckiem wyznaczonej osobie.
7. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny, informując o tym fakcie rodziców.1.3 Procedura postępowania na wypadek kiedy Rodzi/prawny opiekun notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach zajęć placówki


Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Dyrektor placówki po konsultacji z najbliższą jednostką policji, może podjąć decyzję o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:
a) zawiadomić rodziców o nieodebraniu dziecka, w przypadku braku rodziców powiadomić inne
b)
c) uprawnione przez rodzica/opiekuna osoby do odbioru dziecka
d) Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej
3. Sporządza notatkę służbową zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
4. Wychowawca grupy, w której zaistniało dane zdarzenie, wzywa na rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą rodzica/ prawnego opiekuna, który łamie zasady obowiązujące w przedszkolu i powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.
5. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie Policję ( specjalistę do spraw nieletnich ) lub Sąd Rejonowy. Przeprowadza również rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami, informując ich o poczynionym w tej sprawie postępowani


1.4 Procedura postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka na placówce
Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.
2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
o nieszczęśliwym wypadku.
3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.
4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała.
5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.
W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub
śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:
1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.
2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ nadzorujący, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.
3. Zabezpiecza miejsce wypadku.
4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku
i sporządza protokół powypadkowy.
5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.
6. Doręcza niezwłocznie protokół PIP.
7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.


1.5 Procedura organizowania wyjścia dzieci do ogrodu przedszkolnego
w Miejskim Przedszkolu nr 23 w Katowicach


I Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty(Dz.U z 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm)
2. Statut Miejskiego Przedszkola nr 23 w Katowicach
3. Rozp. MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(DZ. U z 2003, nr 6, poz. 69 z póź. Zm
4. rozp. MEN i sportu z dnia 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2001 nr 135 poz. 1516)
II Cele procedury
1. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
2. Określenie zadań nauczycieli, pomocy nauczyciela i personelu pomocniczego.

III Obowiązku nauczyciela
1. Przed wyjściem
1) ustalają z dziećmi kolejność czynności jakie należy wykonać przed wyjściem do ogrodu
2) przypominają obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie,
3) dbają by dzieci skorzystały z toalety,
4) sprawdzają czy dzieci są ubrane stosownie do pogody(nakrycie głowy, sweter, kalosze itp)
5) sprawdzają stan dzieci
6) zabierają ze sobą chusteczki higieniczne
7) w przypadku gdy nauczyciel wychodzi sam z dziećmi musi mieć zapewniony kontakt z osobami z budynku.
2. Podczas pobytu w ogrodzie
1) sprawdzają czy urządzenia sprawne i nie ma żadnego zagrożenia,
2) sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi, czuwają nad ich bezpieczeństwem,
3) uczą dzieci od pierwszych dni września- korzystania z urządzeń ogrodowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
4) koncentrują swoją uwagę tylko na dzieciach
5) pod żadnym pozorem nie opuszczają ogrodu, gdy są w nim dzieci, w przypadku konieczności udania się do budynku zapewnia opiekę drugiej osoby,
8) obserwują dzieci podczas zabaw, prowadzą kontrolowane poczucie swobody dzieci, ingeruje w konflikty,
9) w razie potrzeby(ciepłe, gorące dni) wraz z personelem pomocniczym zapewnią dostęp do wody dla dzieci,
10) w razie konieczności skorzystania przez dziecko w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym z toalet w budynku przedszkolnym zapewniają mu opiekę osoby dorosłej
11) w razie konieczności skorzystania przez dziecko w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym z toalety w budynku przedszkolnym zapewniają mu opiekę osoby dorosłej,
12) w razie zważenia zagrożenia bądź usterki urządzeń w trybie natychmiastowym przerywają korzystanie z urządzenia, chronią dziecko przed zagrożeniem i powiadamiają o tym dyrektora lub samodzielnego referenta
13) gdy dziecko ulegnie wypadkowi udzielona jest pierwsza pomoc i powiadamiają o tym dyrektora ,
14) przed wyjściem z ogrodu sprawdzają stan liczebny dzieci
15) podczas przejścia z przedszkola do ogrodu i z ogrodu do przedszkola asekurują przejście od strony ulicy
16) do budynku wchodzą jako ostatni,
17) w przypadku gdy w trakcie pobytu w ogrodzie następuje zmiana nauczyciela,nauczycielka kończąca przelicza dzieci, przekazuje następczyni stan liczebny oraz informacje o stanie zdrowia dzieci.

IV obowiązki personelu pomocniczego
1. Personel pomocniczy
1) pomaga nauczycielce w organizacji wyjścia do ogrodu przedszkolnego( sprawdzanie dzieci, pomoc podczas ubierania , wyprowadzenie dzieci do ogrodu i pomoc podczas powrotu)
2) sprawdza ogród przedszkolny pod kątem bezpieczeństwa, czystości- urządzeń ogrodowych, ogrodu, pozostawione przedmioty, ubrania
3) czuwa wraz z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci,
4) w dni upalne dba wraz z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom picia,
5) dostarcza do ogrodu zabawki przeznaczone do zabawy,
6) po zakończonej zabawie zabezpiecza zabawki,
7) pomaga dzieciom skorzystać z toalety(zabezpiecza drogę do toalety i jej pobyt do momentu oddania nauczycielowi)
8) zabezpiecza zamknięcie bramy
V Obowiązki dzieci

1) dzieci przestrzegają umów zawartych z nauczycielem, nie oddalają się od grupy oraz ogrodu
2) sygnalizują swoje potrzeby
3) przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu ogrodowego
4) reagują na umówione sygnały ( zbiórka, zbieramy zabawki)
5) do przedszkola wracają zawsze w ustalony sposób przez nauczyciela- parami , z wężem*( dotyczy maluchów)

VI obowiązki rodziców
1) muszą zapewnić dzieciom wygodny strój do zabaw, odpowiedni do warunków atmosferycznych oraz nakrycie głowy na dni upalne,
2) przygotować strój dla dziecka w przypadku zmoczenia, silnego zabrudzenia,
3) odbiór z ogrodu dziecka odbywa się o uprzednim poinformowaniu o tym fakcie nauczyciela

VII Obowiązki dyrektora
1) czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci w ogrodzie
2) na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przypomina o zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas organizowania jakiejkolwiek czynności i działań
3) w przypadku niestosowania się do poleceń – wyciąga konsekwencje służbowe


zarządzenie nr 3/2012 z dnia 30.08.2012 jako procedura bezpieczeństwa1.6 Procedura dotycząca zdrowia dziecka

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci
2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi(zakatarzenie, przeziębienie, kaszlące, gorączka, wysypka itp), nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
4. Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola z ww. Objawami.
5. W stanach infekcji, chorób skórnych oraz po urazach(złamaniach , zabiegach chirurgicznych) dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola do czasu wyleczenia.
6. Rodzice mają obowiązek zgłaszać wszelkie poważne dolegliwości i choroby zakaźne dziecka oraz udzielanie nauczycielowi informacji na ten temat.
7. Nauczyciel na bieżąco podaje rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
8. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (min uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, wszelkie bóle, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznie rodzica/opiekuna oraz poinformowania o tym fakcie dyrektora.
9. Po otrzymaniu z przedszkola informacji Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
10. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z Rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez Rodziców do odbioru dziecka.
11. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskie nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury w przypadku wypadku, w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem I pomocy oraz wezwaniem Pogotowia Ratunkowego.
12. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od Rodzica, a Rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
13. W przypadku stwierdzenia u dzieci alergii różnego typu rodzice zobowiązani są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii
14. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści.
15. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody ropdziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem nie spełnia życzeń Rodziców aby dziecko po przebytej chorobie i dłuższej nieobecności nie wychodziło na powietrze i nie uczestniczyło w spacerach, zabaw w ogrodzie, nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w w sali.
16. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie nieobecności dzieci w sali, w razie potrzeby także w trakcie zajęć.


ZARZĄDZENIE NR 3/2012 Z DNIA 30.08.2012Przedszkolowo.pl logo