KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 23 W KATOWICACHCELE

1 Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci,
2 Dbałość o ich wszechstronny rozwój,
3 Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak:
dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,
wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania,
4 Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:
wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
5 Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji
6 Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym
7 Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno–pedagogicznej
8 Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie
nowatorstwa pedagogicznego w przedszkoluPRIORYTETY PRZEDSZKOLA

1 Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera.
- Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze,
spacery, obserwacje przyrody,
- Poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi,
na podwórku przedszkolnym i domowym,
- Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,prawidłowego
zachowania się w czasie wypadku.
- Poprzez realizacje Programów: kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.
- Poprzez Realizacje Programów stwarzanie dziecku właściwej atmosfery
wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji.
- Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem.
- Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie
tradycji przedszkolnych,
- Zachęcanie Rodziców do aktywnej współpracy.

2. Twórczość
– wyrażanie siebie poprzez muzykę,taniec,plastykę,teatr;
- wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi;
- aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych,muzycznych,teatralnych
(reprezentowanie przedszkola na zewnątrz);
- kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i
porami roku – występy artystyczne dzieci;
- wystawy prac plastycznych;
- teatrzyki przedstawienia w wykonaniu dzieci.

3.Samodzielność

- uczenie się poprzez zabawę;
- samodzielne poszukiwanie rozwiązań;
- umiem sam zadbać o swój wygląd;
- umiem sam myśleć;
- sam rysuję, śpiewam, tańczę.

4. Wspomaganie rozwoju dziecka –uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb

- uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;
- "realizowanie programów - doskonalenie warunków do wspomagania
wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez : udział w konkursach,
wyjścia do biblioteki, spotkania z muzyką, wycieczki, wyjścia do
instytucji:Policja, Straż Miejska;
- rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli .


WIZJA PRZEDSZKOLA


- jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata;
- naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.
- bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja,domowa atmosfera,stosowanie na co dzień
Kodeksu Przedszkolaka;
- przestrzeganie konwencji Praw Dziecka

Zapewniamy:

-bardo dobrze przygotowaną kadrę,systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój
warsztat pracy,wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień,niezbędnych w codziennych
sytuacjach i w dalszej edukacji,
- troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych
płaszczyznach jego aktywności,
- przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze, diagnozowanie i rozwijanie
inteligencji wielorakich u dzieci,
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość,
zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,kreatywność,
wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
- zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
- kontakt z nauczycielem,
- wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,
- indywidualne traktowanie każdego dziecka.

Oferujemy:

- aktywne metody pracy,
- programy autorskie i projekty edukacyjne tworzone tylko
na potrzeby naszego przedszkola,naszych dzieci i rodziców,
- zajęcia dodatkowe (kółka: plastyczne, teatralne, przyrodnicze, muzyczno-rytmiczne),
- wycieczki krajoznawcze przy współudziale i uczestnictwie rodziców,
- uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe,
- poznawanie bliższego i dalszego środowiska,

MISJA PRZEDSZKOLA

W Naszym "Domowym Przedszkolu" wszyscy czują się dobrze,mogą realizować swoje zainteresowania poprzez twórcze działania. W bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu.

-Wprowadzamy w świat uniwersalnych wartości uniwersalnych wartości wypracowany wspólnie

z dziećmi - „Kodeks Przedszkolaka”, wspólnie z Rodzicami dążymi do sznowania praw dzieci wynikających z Konwencji praw Dziecka

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego

nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.


KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

● Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka,
zgodnie z jego możliwościami i potrzebami

● pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność

● Wzmacnianie Pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej,

poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych,
zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego
wobec siebie i najbliższego otoczenia.
Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:
- otwartość i serdeczność wobec ludzi
- motywację do poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia,
korzystania z posiadanych wiadomości,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- umiejętność współpracy w grupie
- tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi
- samodzielność
- odporność na stres

Posiada:
- zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i
porozumiewania się w zrozumiały sposób,wyobrażenie o obowiązkach
wynikających z roli ucznia,
- podstawową wiedzę o świecie,

Umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć,
- odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,
- posługuje się zdobyczami techniki

Rozumie, zna:

- swojemocne strony,
- wie jak rekompensować swoje słabości
- zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
- zna zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny,
dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zna zasady kultury współżycia i postępowania,
- zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Nie obawia się:

- występować publicznie,
- reprezentować grupę,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć,
- bronić słabszych
Działa:
- kreatywnie,
- z pomysłem,
- zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

Współpracuje:

zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami
i normami współżycia w grupie

Poszukuje:
- nowej wiedzy
- doświadczeń
- inspiracji do twórczej pracy
Przedszkolowo.pl logo