COVID-19- PROCEDURY

Procedura COVID-19 dotycząca zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
obowiązująca w Miejskim Przedszkolu Nr 23 w Katowicach.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i
niepublicznych szkół, i placówek od 01 września 2020 r.

I. Procedura organizacji opieki w przedszkolu:

1. Po przyjściu dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę.
2. Jeżeli dziecko ma temperaturę ciała powyżej 37ºC, nie może zostać przyjęte do przedszkola.
3. W grupie wg wytycznych GIS-u może przebywać maksymalnie do 25 dzieci oraz 1 nauczyciel.
4. Dzieci przebywają w miarę możliwości tylko w jednej, stałej sali zajęć.
Dopuszcza się grupy łączone w godzinach: 6:00 – 8:00 oraz 15:00 – 17:00.
5. Po wejściu do sali każde dziecko myje ręce i wyciera w ręczniki indywidualnie przydzielone, codziennie zmieniane oraz prane.
Udostępnione są również ręczniki jednorazowe papierowe.
W czasie stanu epidemii dzieci nie myją zębów w przedszkolu.
6. Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/dywany/firany/wszelkie przedmioty
i zabawki trudne w codziennej dezynfekcji.
7. Salę zabaw należy na bieżąco wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
Codziennie przeprowadzone będzie odkażanie sal specjalnymi lampami UVC, oraz dezynfekowanie na bieżąco środkami dezynfekującymi.
8. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, oraz rodzicami w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra.
9. Należy dokumentować wszelkie prace porządkowe (dezynfekujące), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, krzesełek, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków, toalet itd. - wg karty z załącznika nr 1. Czynności te mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta środków dezynfekujących, tak, aby dzieci nie wdychały oparów. Środki dezynfekujące zabezpieczone zostały przed dziećmi.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom, wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrzeni zostali w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji).
11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
Każda z grup wychodzi do ogrodu o wyznaczonej porze, tak, aby nie mieć kontaktu
z innymi grupami. Przedszkolny plac zabaw po każdym użyciu zostaje zdezynfekowany.
12. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
13. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek/przyłbic oraz fartuchów ochronnych.
14. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
15. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby często robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

1. Od 01.09.2020 r. placówka wznawia działalność dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą w pełnym zakresie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
2. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic/prawny opiekun dostarcza podpisany przez obojga rodziców zestaw oświadczeń - wg załącznika nr 2.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie wchodzą do przedszkola. Dziecko jest odbierane w drzwiach wejściowych przez pracownika przedszkola, jest mu mierzona temperatura. Po tej czynności, rodzic dziecka może odejść spod drzwi wejściowych przedszkola. Jeśli z jakichś bardzo ważnych przyczyn, rodzic dziecka musi wejść na teren przedszkola, zobowiązany jest zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci wynoszący min. 2 metry, bezwzględnie dezynfekować ręce, a także mieć zasłonięty nos i usta oraz założone rękawiczki jednorazowe.
4. W pierwszym tygodniu września do przedszkola rano będą mogli wejść nowi rodzice. Rodzicom tym będzie mierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym. Temperatura powyżej 37°C uniemożliwi wejście takiemu rodzicowi do przedszkola. Rodzic zabezpieczony jest w maseczkę ochronną
5. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych, czy objawów sugerujących chorobę zakaźną.
6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
7. Dzieci mogą być przyprowadzane lub odbierane przez osoby upoważnione.
8. Obowiązują je te same procedury, które dotyczą rodziców dzieci.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
10. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek itp.
11. Na terenie przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
12. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po wejściu na teren przedszkola, a także kontrolę temperatury dziecka w razie konieczności w ciągu dnia, podczas jego pobytu w przedszkolu.
13.Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do 8:30 po tej godzinie drzwi zostaną zamknięte i dziecko , które przyjdzie po wyznaczonej godzinie nie zostanie wpuszczone w tym dniu i nie będzie korzystało z usług przedszkola.
W sytuacji wyżej konieczności o spóźnieniu dziecka należy poinformować pracownika przedszkola najpóźniej dzień wcześnie lub telefonicznie w danym dniu do godziny 8:30

III. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków:

1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP przedszkola zaleca się, aby
na terenie kuchni oraz zmywalni osoby tam pracujące zachowywały dystans 1,5 metra.
2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z
personelem opiekującym się dziećmi.
3. Produkty zakupione do przygotowania posiłków należy bezwzględnie
dezynfekować (dotyczy także opakowań).
4. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są
w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
5. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko- wyparzarce.
6. Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
7. Po każdym posiłku należy zdezynfekować stoliki i krzesełka dzieci.
8. Do podawania wody źródlanej używane są kubeczki jednorazowe dostarczone
przez rodziców dzieci.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19:

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby.
Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub
swojego dziecka nie mogą przyjść do przedszkola.
Mają skontaktować się telefonicznie z przedszkolem oraz ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
2. Rodzice są zobowiązani do regularnego przypominania dziecku o zasadach higieny
i zachowywania dystansu.
3. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka (izolatka), u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji są zobligowani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
powiadomić powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
Wszystkie osoby (dzieci, personel, rodzice) zastają objęte kwarantanną i
pozostają w izolacji domowej. Dalsze czynności zostaną ustalone
po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. W określonym miejscu umieszczono niezbędne numery telefonów, w tym
powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, pogotowia ratunkowego,
organu prowadzącego.
7. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
8. Poprzednia procedura z 25.05.2020 r. traci swoją moc.

Załączniki:
1. Karta kontroli dezynfekcji.
2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

Załącznik nr 1.

KARTA KONTROLI DEZYNFEKCJI:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 23 w Katowicach

Załącznik nr 2.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


Szanowny Rodzicu,

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, uruchomieniem
całego procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego w naszym przedszkolu
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwracamy się o uzupełnienie
poniższej ankiety dot. COVID-19 – zgodnie z Procedurą obowiązującą w
naszym przedszkolu.
Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wystąpieniu w miejscu pobytu dziecka sytuacji, w których
mogło dojść do zakażenia zarówno dziecka, jak i osób przebywających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wirusem COVID-19.
Dla bezpiecznej realizacji zadań placówki, niezbędne jest złożenie
(poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na ostatniej stronie)
poniższych oświadczeń i dostarczenie ankiety w pierwszym dniu pobytu
dziecka w przedszkolu katowiceprzedszkole23.przedszkolowo.pl

□ Zapoznałam(em) się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w trakcie stanu epidemii COVID-19, obowiązujące w przedszkolu
nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

□ Oświadczam, że w związku z ubieganiem się o przyjęcie do przedszkola
mojego syna/córki ……………………………………………………………, legitymującego się
numerem PESEL: ………………………………………
ani moje dziecko,ani żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby,
nie jest objęty kwarantanną/nadzorem sanitarnym, nie podlega hospitalizacji z
powodu COVID-19, ani nie jest mi wiadome, aby którakolwiek z tych osób
miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź
hospitalizowaną z powodu COVID-19.

□ Oświadczam, że ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły
z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

□ Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola, po powiadomieniu mnie
o występowaniu u niego objawów chorobowych.

□ Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola, po powiadomieniu mnie
o wystąpieniu w placówce zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

□ Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, jeżeli jego temperatura, zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej określonej w procedurze bezpieczeństwa placówki (powyżej 37C).

□ Powzięłam(ąłem) informacje, że ze względów bezpieczeństwa nie zostanę
wpuszczona(y) na teren placówki. Dziecko będzie odbierane przy
wejściu przez pracownika przedszkola.

□ Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przed przyjęciem go do placówki oraz w trakcie jego przebywania w przedszkolu.
□Oświadczam, że jestem świadoma(y) potencjalnego zagrożenia zakażeniem dziecka wirusem COVID-19 na terenie przedszkola.

□ Oświadczam, że zostałam(em) poinformowany o możliwości wyłączenia
funkcjonowania przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia
wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w placówce.

□ Oświadczam że przejmuję pełną odpowiedzialność za osoby upoważnione do odbioru
i przyprowadzania mojego dziecka. Oświadczam, że nie są one chore, nie mają objawów chorobowych, nie są objęte kwarantanną, ani osoby mieszkające z nimi.

□ Oświadczam, że zapoznałam(em) się z godzinami schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domów. Zobowiązuję się do przestrzegania tego harmonogramu.

□ Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki o każdej zmianie dot. treści powyższych oświadczeń.

□ W przypadku podejrzenia o COVID 19 na terenie przedszkola wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych do specjalistycznych jednostek , które będą wykonywały czynności związane z zarażeniem COVID 19

□ Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600), mówiące o tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, każdy, kto zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.…………………………. …………….………….. …………………………
Miejscowość, data Podpis matki dziecka Podpis ojca dziecka
Przedszkolowo.pl logo